SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

PRYWATNEGO SALEZJAŃSKIEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. św. DOMINIKA SAVIO

we WROCŁAWIU
Ilekroć w Programie Wychowawczym jest mowa bez bliższego określenia o:


  1. ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty (Dz. U. z 1996, Nr 67. poz. 329 ze zm.);

  2. konwencji”, należy przez to rozumieć konwencję praw dziecka (Dz. U. z 1991 r.
    Nr 120, poz. 526);

  3. Szkole” lub „SLO”, należy przez to rozumieć Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu;

  4. wychowawcach”, należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Szkoły;

  5. rodzicach”, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com