STYPENDIA

Informacje podstawowe.

Liceum Salezjańskie we Wrocławiu proponuje swoim uczniom następujące stypendia:

1. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW  - dla jednego ucznia za wybitne osiągnięcia w nauce z minimum dobrym zachowaniem; przyznawane przez Radę Pedagogiczną na Końcoworocznej Plenarnej Radzie Pedagogicznej;      kwotę ustala i wypłaca ministerstwo;
 
2.  STYPENDIUM NAUKOWE - dla dwóch uczniów, z wyłączeniem ucznia posiadającego stypendium Prezesa Rady Ministrów, z najwyższymi średnimi przekraczającymi średnią 4,8  przyznawane przez dyrektora szkoły na okres 5 miesięcy po zakończeniu pierwszego, bądź drugiego semestru; uczniowie ci powinni posiadać z zachowania minimum ocenę dobrą; wysokość stypendium wynosi 50 zł i jest pobierane osobiście przez ucznia w sekretariacie szkoły w drugą środę każdego miesiąca; w roku szkolnym 2014/2015 wstrzymane;
 
3. STYPENDIUM OLIMPIJSKIE  - przyznawane uczniowi, który uzyskał tytuł laureata zawodów ogólnopolskich, w wysokości obniżenia czesnego o 100% na okres 5 miesięcy, przyznawane na podstawie zaświadczenia odpowiedniego komitetu olimpijskiego od miesiąca następującego po tym, w którym odbyły się zawody ogólnopolskie;
 
4.  STYPENDIUM SOCJALNE  - przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czyli o dochodzie na osobę w rodzinie poniżej 602 zł (netto), potwierdzonym zaświadczeniem i oświadczeniem stwierdzającym wysokość dochodu rodziny, złożonym w sekretariacie szkoły  do 15 września na I semestr nauki i do 15 lutego na II semestr; stypendium przyznaje w terminie 7 dni od złożenia wniosku,  na piśmie uznaniowo dyrektor szkoły, odpowiednio od rocznego budżetu szkoły; stypendium obejmuje okres 6 miesięcy i jego wysokość jest odliczana od kwoty miesięcznego czesnego. Ponadto ubiegający się powinien przedłożyć pozytywną opinię wychowawcy, posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania oraz średnią z ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskaną w wyniku klasyfikacji bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku przynajmniej 3,0;
 

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com